top of page

Ελένη Λοβέρδου

Δικηγόρος Αθηνών

/

Τομείς Δραστηριότητας

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες και εξατομικευμένες λύσεις, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας, πάντοτε με σεβασμό, ευελιξία και επαγγελματισμό.
Αναλαμβάνουμε την αποτελεσματική διεκπεραίωση και χειρισμό κάθε είδους νομικής υποθέσεως με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ενδεικτικά  χειριζόμαστε υποθέσεις που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς:

Μεταναστευτικό Δίκαιο - Άδειες διαμονής

 

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων και οι κύριοι τομείς εμπορικής δραστηριότητας, είναι ο  ν. 42151 / 2014 για την είσοδο, διαμονή κλπ υπηκόων τρίτων χωρών που αφορά στις ατομικές επιχειρήσεις και την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, ο επενδυτικός νόμος 3894/2010, για επενδύσεις στην Ελλάδα με συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οι διατάξεις των νόμων για τη σύσταση εταιρειών κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ) και τις ατομικές επιχειρήσεις καθώς και υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας. To γραφείο μας εξειδικεύεται στην παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με την απόκτηση αδειών διαμονής:

  • σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση.
  •  για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σε επενδυτές -  υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,  οι οποίοι συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.,
  • -αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και  για την  παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου
  • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών
  • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
  • Άδεια διαμονής συζύγου Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε., γονέα ημεδαπού ανηλίκου, μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.
  • Άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
  • Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Αναγκαστική εκτέλεση - Πλειστηριασμοί
 

Το γραφείο πάρεχει νομική προστασία οφειλετών και δανειστών σε υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης από οφειλές προερχόμενες από ιδιώτες ή τράπεζες και αφορούν σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, αναγκαστική εκτέλεση και αναστολή αυτής, άρσεις πλειστηριασμών και ανατροπές κατασχέσεων,  ανακοπές και αναστολές πλειστηριασμού κλπ

Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες προς υποψήφιους πλειοδότες
με στόχο να αποκτήσουν την κυριότητα του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου σε οικονομικώς συμφέρουσα τιμή, κατόπιν διεξαγωγής νομικού ελέγχου κατά την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διεκδίκησης του ακινήτου μέσω υποβολής προσφοράς στον πλειστηριασμό, με σκοπό την ασφαλή απόκτησή του.

Οικογενειακό Δίκαιο

 

Το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις που αφορούν στην οικογένεια με την ευρεία έννοια. Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Οικογενειακού Δικαίου που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση του ατόμου, την προσωπικότητά του και την περιουσία του, ενδεικτικά

-τη μνηστεία, το  σύμφωνο συμβίωσης και τον γάμο

- το διαζύγιο (συναινετικό και κατ’ αντιδικία), την διατροφή των συζύγων και την αξίωση συμμετοχής του στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου.

-την επιμέλεια τέκνων και την διατροφή τους

-την προσβολή ή την αναγνώριση της πατρότητας,

- την υιοθεσία  και την παρένθετη μητρότητα, σύμφωνο συμβίωσης κ.λ.π.

- τη δικαστική συμπαράσταση

Εταιρικό Δίκαιο - Σήματα
 

Παρέχουμε πλήρη νομική  υποστήριξη σε υποθέσεις που αφορούν στην σύσταση εταιρειών κάθε μορφής (αστικές εταιρείες, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ), τροποποιήσεις καταστατικών, μεταβιβάσεις μερίδιων, λύσεις – εκκαθαρίσεις εταιρειών,  πτωχεύσεις καθώς και πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία των εταιρειών.

Επιπλέον το γραφείο χειρίζεται υποθέσεις κατοχύρωσης σημάτων, αγοράς, πώλησης και προσβολής τους.

Στα πλαίσια της ασκήσεως ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, για επενδυτές -  υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,  οι οποίοι συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε., παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σχετικά με την χορήγηση ή την ανανέωση της αδείας διαμονής.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
(Νόμος 3869/2010)
 

Το γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών  σε περίπτωση πού έχετε περιέλθει σε αδυναμία να αποπληρώσετε τις χρηματικές σας οφειλές, με υπαγωγή στο ν. 3869/10 και μείωση έως εκμηδενισμό του αρχικού δανειζόμενου κεφαλαίου καθώς και την Προστασία δανειοληπτών από καταχρηστικές συμβάσεις και υπερδανεισμό.

 

Κληρονομικό Δίκαιο

 

Το Κληρονομικό Δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις προσώπου μετά το θάνατο αυτού. Το γραφείο μας αναλαμβάνει ενδεικτικά υποθέσεις που αφορούν στην κληρονομική διαδοχή, την αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας, τις διαθήκες και την δημοσίευσή τους, την προσβολή διαθηκών, την νόμιμη μοίρα,

την κληρονομική αναξιότητα, την  έκδοση ή ανάκληση κληρονομητηρίου, τις κληροδοσίες και κάθε κληρονομική διαφορά.

Ακίνητα
 

Η εξειδίκευση και εμπειρία του γραφείου μας διασφαλίζει  την πλήρη νομική υποστήριξη των πελατών της σε υποθέσεις που αφορούν στην ακίνητη περιουσία και σε όλες τις κατηγορίες της και ενδεικτικά:

· Στον έλεγχο τίτλων του ακινήτου και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών.

· Στην διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων , μισθώσεων, απόκτησης ακινήτων δια πλειστηριασμού και τη δικαστική προστασία και επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις συναλλαγές αυτές

· Στην παροχή  αδειών διαμονής 5ετούς διαμονής μέσω της αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα σε υπηκόους τρίτης χώρας είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου  ή δια της καταρτίσεως συμβάσεως χρονομεριστικής μισθώσεως ακινήτου δεκαετούς διάρκειας.

- Στον έλεγχο του πολεοδομικού καθεστώτος του ακινήτου και των πολεοδομικών αδειών με την αρωγή του συνεργαζόμενου αρχιτέκτονα  του γραφείου ειδικευμένου στην κατασκευή και ανακαίνιση της ακίνητης περιουσίας, την νομιμοποίηση παντός είδους αυθαιρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν. 4178/2013 ώστε να καθίσταται δυνατή και έγκυρη η μεταβίβαση του ακινήτου. 

bottom of page